Regulamin

 1. Postanowienia wstępne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez IUS.AI drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego https://ius.ai, Usługi SaaS, polegającej na umożliwieniu dostępu do funkcjonalności Platformy IUS.AI za pośrednictwem przeglądarek internetowych, w tym warunki techniczne świadczenia przedmiotowej usługi.
  2. Serwis internetowy pod adresem https://ius.ai prowadzony jest przez spółkę IUS.AI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000783598, NIP 525-278-80-88, REGON 383182702.
  3. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu lub jego naruszenie uniemożliwia złożenie zamówienia oraz korzystanie z Usługi SaaS oferowanej przez IUS.AI.
 2. Definicje
  1. IUS.AI - IUS.AI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000783598, NIP 525-278-80-88, REGON 383182702;
  2. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, na rzecz której IUS.AI świadczy Usługę SaaS;
  3. Strony - IUS.AI oraz Usługobiorca łącznie; pojęcie „Strona” odnosi się do każdego z tych podmiotów z osobna;
  4. Usługa SaaS - świadczona drogą elektroniczną przez IUS.AI na rzecz Usługobiorcy usługa dostępu do funkcjonalności Platformy IUS.AI;
  5. Platforma IUS.AI - oprogramowanie komputerowe stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oferowane za pośrednictwem Serwisu Internetowego w wersji SaaS;
  6. Serwis Internetowy - witryna internetowa IUS.AI działająca pod adresem https://ius.ai, umożliwiająca Usługobiorcy dostęp do Platformy IUS.AI oraz składanie Zamówień;
  7. Formularz Rejestracji - formularz zamieszczony na stronie internetowej https://ius.ai umożliwiający rejestrację Usługobiorcy w Serwisie Internetowym, za pośrednictwem którego Usługobiorca może uzyskać dostęp do Platformy IUS.AI;
  8. Konto - wyodrębniona część Serwisu Internetowego, w którym znajdują się zapisane dane Usługobiorcy (podane przez Usługobiorcę w Formularzu Rejestracji oraz wybrane dane dotyczące użytkowania Platformy IUS.AI), do których Usługobiorca uzyskuje dostęp po zalogowaniu się przy użyciu loginu i hasła;
  9. Zamówienie - oświadczenie woli Usługobiorcy składane za pomocą Systemu zamówień IUS.AI zmierzające bezpośrednio do nabycia Usługi SaaS i zobowiązujące do uiszczenia odpowiedniej Opłaty Abonamentowej;
  10. System zamówień IUS.AI - wyodrębniona część Serwisu Internetowego, za pośrednictwem której Usługobiorca może złożyć Zamówienie na Usługę SaaS;
  11. Opłata Abonamentowa - opłata uiszczana przez Usługobiorcę z tytułu korzystania z Usługi SaaS, zgodnie ze stawkami określonymi w Cenniku;
  12. Okres Abonamentowy - okres, na który aktywowana jest Usługa SaaS, wynoszący 30 lub 365 dni, którego czas trwania zaczyna biec od dnia aktywowania Usługi SaaS przez IUS.AI; długość pierwszego Okresu Abonamentowego jest wskazywana przez Usługobiorcę podczas składania Zamówienia;
  13. Cennik - dokument udostępniony w Serwisie Internetowym określający wysokość aktualnych opłat za korzystanie z Usługi SaaS;
  14. Licencja imienna - licencja umożliwiająca korzystanie z Platformy IUS.AI przez indywidualnie oznaczonego przez Usługobiorcę Użytkownika końcowego;
  15. Licencja „płynna” - licencja umożliwiająca korzystanie z Platformy IUS.AI przez jednego użytkownika wskazanego przez Usługobiorcę jednocześnie;
  16. Administrator licencji - osoba fizyczna wskazana przez Usługobiorcę zajmująca się zarządzaniem licencją „płynną” lub licencjami „płynnymi” w imieniu i na rachunek Usługobiorcy;
  17. Automatyczne odnowienie Okresu Abonamentowego - odnowienie licencji Usługobiorcy na zasadach obowiązujących w poprzednim Okresie Abonamentowym na następny Okres Abonamentowy (zależnie od wybranej przez Usługobiorcę długości współpracy – odpowiednio na 30 lub 365 dni, licząc od dnia następującego bezpośrednio po ostatnim dniu poprzedniego Okresu Abonamentowego), na jednakowych warunkach i w jednakowym zakresie, niewymagające działania którejkolwiek ze Stron;
  18. Użytkownik końcowy – faktyczny, rzeczywisty użytkownik Platformy IUS.AI, korzystający z indywidualnego Konta, autoryzowany w zależności od rodzaju licencji za pomocą loginu i hasła lub po IP; w każdym przypadku Użytkownikiem końcowym może być jedynie osoba wykonująca na rzecz Usługobiorcy pracę, korzystająca z Platformy IUS.AI oraz Serwisu Internetowego w związku ze świadczeniem tej pracy; w przypadku licencji imiennych Użytkownikiem końcowym może być jedynie ten użytkownik, któremu tę licencję przypisano w trakcie składania Zamówienia;
  19. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia drogą elektroniczną Usługi SaaS.
 3. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
  1. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie IUS.AI świadczy, za pośrednictwem Serwisu Internetowego, Usługę SaaS na rzecz Usługobiorcy. W celu uzyskania dostępu do Usługi SaaS, Usługobiorca wypełnia zamieszczony w Serwisie Internetowym Formularz Rejestracji i zakłada Konto, które jest prowadzone przez IUS.AI.
  2. IUS.AI udziela Usługobiorcom licencji imiennych i/lub licencji „płynnych” umożliwiających korzystanie z Usługi SaaS. Wszystkie licencje udzielane przez IUS.AI Usługobiorcom mają charakter niewyłączny, nieprzenoszalny i nieograniczony terytorialnie. Usługobiorca nie jest uprawniony do dalszego udzielenia licencji ani dokonywania jakichkolwiek zmian w Platformie IUS.AI, ani do jej dekompilowania lub dezasemblowania.
 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Usługa SaaS jest realizowana na rzecz Usługobiorcy po uprzednim założeniu przez Usługobiorcę Konta, zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz uiszczeniu odpowiedniej Opłaty Abonamentowej;
  2. Usługa w postaci prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym jest realizowana przez IUS.AI od momentu przesłania Formularza Rejestracji przez Usługobiorcę do czasu złożenia przez niego dyspozycji usunięcia Konta i ma charakter nieodpłatny.
  3. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Platformy IUS.AI:
   1. urządzenie komputerowe z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, Linux, MacOS lub równoważnym;
   2. połączenie z Internetem o przepustowości co najmniej 1Mb/s;
   3. przeglądarka internetowa, która używa silnika renderującego Blink i silnika JavaScript V8 (np. Google Chrome, MS Edge).
  4. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje z chwilą zaistnienia jednego z poniższych zdarzeń:
   1. założenia Konta przez Usługobiorcę i pierwszego zalogowania się Usługobiorcy na Koncie, przy użyciu loginu i hasła Usługobiorcy. W tym celu Usługobiorca zobowiązany jest do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych Usługobiorcy – dotyczy usługi prowadzenia Konta,
   2. aktywacji usługi przez IUS.AI, co nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu przez IUS.AI uiszczonej przez Usługobiorcę Opłaty Abonamentowej w należnej wysokości – dotyczy Usługi SaaS.
  5. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje z chwilą zaistnienia jednego z poniższych zdarzeń:
   1. złożenia przez Usługobiorcę dyspozycji usunięcia Konta, za pośrednictwem poczty e-mail na adres ius@ius.ai lub pisemnie na adres siedziby IUS.AI – dotyczy usługi prowadzenia Konta,
   2. złożenia przez Usługobiorcę dyspozycji rezygnacji z Usługi SaaS wyrażonej za pomocą odpowiedniej funkcjonalności w module „Moje konto” w Serwisie Internetowym lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres ius@ius.ai lub pisemnie na adres siedziby IUS.AI. Rezygnacja powinna być skutecznie doręczona przed upływem Okresu Abonamentowego, za który Usługobiorca uiścił Opłatę Abonamentową. W innym przypadku następuje Automatyczne odnowienie Okresu Abonamentowego.
  6. Zamówienia na Usługę SaaS są przyjmowane i rejestrowane przez IUS.AI przez 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. Zamówienie można złożyć za pomocą Systemu zamówień IUS.AI lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail ius@ius.ai. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane i mogą zostać anulowane przez IUS.AI. Usługobiorca zostanie poinformowany o tym fakcie mailowo na podany przez niego adres e-mail.
  7. Czas realizacji zamówienia jest możliwie jak najkrótszy i zależny przede wszystkim od daty zaksięgowania na koncie IUS.AI uiszczonej przez Usługobiorcę Opłaty Abonamentowej w pełnej wysokości.
  8. Stawki Opłat Abonamentowych podane w Cenniku są wyrażone w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT (cena netto). Zmiany Cennika są ogłaszane przez publikację aktualnego Cennika w Serwisie Internetowym. Zmiany Cennika nie powodują zmiany wysokości Opłat Abonamentowych dla Usługobiorców, którzy zawarli umowę o świadczenie Usługi SaaS przed publikacją nowego Cennika w Serwisie Internetowym pod warunkiem zachowania ciągłości subskrypcji.
  9. Do każdego Zamówienia generowany jest dowód zakupu (faktura), który dostarczany jest na adres e-mail Usługobiorcy podany w trakcie rejestracji Konta.
  10. Podczas składania Zamówienia Usługobiorca wskazuje liczbę i rodzaj licencji, które nabywa. Z licencji nabytych przez Usługobiorcę mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy końcowi. Dostęp do Platformy IUS.AI nie może być przekazywany przez Usługobiorcę osobom trzecim.
  11. W przypadku licencji „płynnych” Usługobiorca wyznacza Administratora licencji. W przypadku braku odmiennej dyspozycji, przyjmuje się, że jest to osoba, z której Konta dokonywana jest płatność za Usługę SaaS; jeśli płatność jest dokonywana bezpośrednim przelewem na rachunek bankowy IUS.AI, przyjmuje się, że jest to osoba fizyczna faktycznie kontaktująca się z IUS.AI w sprawie aktywacji dostępu do Usługi SaaS.
  12. Usługobiorca w dowolnym momencie przed upływem bieżącego Okresu Abonamentowego ma prawo zmiany Okresu Abonamentowego. W tym celu Usługobiorca powinien dokonać stosownych zmian w module „Moje konto” w Serwisie Internetowym lub powiadomić IUS.AI o tym fakcie za pośrednictwem poczty e-mail na adres ius@ius.ai, a także uiścić odpowiednią Opłatę Abonamentową. Czas trwania wydłużenia zaczyna biec po zakończeniu bieżącego Okresu Abonamentowego.
  13. IUS.AI honoruje „kody promocyjne”. Usługobiorca dysponujący „kodem promocyjnym” powinien go wpisać w Systemie zamówień IUS.AI. Kupony promocyjne, w zależności od ich rodzaju, mogą być ograniczone czasowo, ważne tylko z Kontem Usługobiorcy, mogą być możliwe do wykorzystania jedno lub wielorazowo. Zasady użycia „kuponu promocyjnego” są na nim szczegółowo opisane.
  14. Wszelkie reklamacje Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ius@ius.ai. Treść reklamacji powinna zawierać dane kontaktowe Usługobiorcy oraz termin, czas trwania i precyzyjny opis zaistniałych nieprawidłowości. Reklamacje dotyczące płatności powinny wskazywać numer faktury oraz stwierdzoną nieprawidłowość. Reklamacje są rozpatrywane przez IUS.AI niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. Powyższy okres może zostać wydłużony, jeśli konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych czynności diagnostycznych.
  15. Usługobiorca zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do zakłócenia funkcjonowania Serwisu Internetowego lub Platformy IUS.AI, w szczególności zobowiązuje się do niekorzystania z Platformy IUS.AI w sposób zautomatyzowany, tzn. za pomocą jakiegokolwiek rodzaju oprogramowania lub robotów (w celu zautomatyzowanego użytkowania Platformy IUS.AI udostępniane jest API, które stanowi odrębną usługę od Usługi SaaS).
  16. IUS.AI w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w realizacji Usługi SaaS wywołane siłą wyższą, awariami sprzętu, przerwami w dostawie prądu, przerwami w łączności z siecią Internet, nieuprawnioną ingerencją Usługobiorców lub osób trzecich, błędnym działaniem systemów telekomunikacyjnych, niekompatybilnością Platformy IUS.AI z infrastrukturą techniczną Usługobiorcy.
  17. Usługobiorca oświadcza, że wszelkie dane podawane w trakcie korzystania z Platformy IUS.AI (m.in. wprowadzane w formie notatki lub w formie zapytania w polu wyszukiwarki) nie są danymi osobowymi, poufnymi, ani wrażliwymi i mogą być dowolnie przetwarzane przez IUS.AI.
  18. Odpowiedzialność odszkodowawcza IUS.AI związana z nienależytym wykonywaniem Usługi SaaS może dotyczyć jedynie szkody rzeczywistej. IUS.AI nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę danych, lub szkody pośrednie Usługobiorcy. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza IUS.AI powstała w związku z niniejszą umową ogranicza się do kwoty zapłaconej przez Usługobiorcę Opłaty Abonamentowej w Okresie Abonamentowym, w którym miało miejsce nienależyte wykonanie usługi. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności znajduje zastosowanie niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia. Powyższe ograniczenie nie dotyczy sytuacji, w której odpowiedzialność w pełnej wysokości jest określona bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
  19. IUS.AI ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny, wyłączyć Serwis Internetowy lub Platformę IUS.AI w celu wprowadzenia ulepszeń lub przeprowadzenia koniecznych prac konserwacyjnych lub napraw. Prace te, poza wyjątkami wynikającymi ze zdarzeń losowych, prowadzone będą w miarę możliwości w godzinach wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy. Przerwy techniczne w działaniu Serwisu Internetowego lub Platformy IUS.AI nie mogą być podstawą zgłaszania jakichkolwiek roszczeń ze strony Usługobiorców oraz jakichkolwiek innych osób.
  20. IUS.AI nie gwarantuje, że Usługa SaaS będzie spełniała wszystkie oczekiwania Usługobiorcy. W interesie Usługobiorcy leży zapoznanie się z funkcjonalnościami Platformy IUS.AI przed zawarciem umowy świadczenia Usługi SaaS.
  21. IUS.AI zastrzega sobie prawo do wystąpienia z roszczeniami regresowymi wobec Usługobiorcy, którego sposób użytkowania Platformy IUS.AI spowodował powstanie jakichkolwiek roszczeń jakiegokolwiek podmiotu wobec IUS.AI.
  22. IUS.AI zastrzega możliwość ograniczenia/pozbawienia Usługobiorcy prawa do korzystania z Platformy IUS.AI poprzez zastosowanie blokady lub usunięcie Konta, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub wykorzystywania Platformy IUS.AI do jakichkolwiek działań bezprawnych lub sprzecznych z dobrymi obyczajami. W przypadku zastosowania przez IUS.AI powyższych środków, uiszczone przez Usługobiorcę Opłaty Abonamentowe nie podlegają zwrotowi.
 5. Prawa na dobrach niematerialnych
  1. Treści udostępniane w Serwisie Internetowym oraz Platformie IUS.AI, użyte w nich znaki towarowe, nazwy firm, logotypy, zdjęcia, multimedia oraz wszelkie inne zawarte w nich utwory w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Korzystanie z Serwisu Internetowego lub Platformy IUS.AI nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów, które się na nich znajdują. W szczególności zabronione jest, bez uprzedniej pisemnej zgody IUS.AI, kopiowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie czy modyfikowanie jakichkolwiek elementów składowych Serwisu Internetowego oraz Platformy IUS.AI.
 6. Postanowienia końcowe
  1. IUS.AI może wprowadzić zmiany do Regulaminu w czasie trwania Okresu Abonamentowego, które będą wiązać Usługobiorcę, jeśli Usługobiorca nie złoży wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od poinformowania go o treści wprowadzanych zmian. O zmianach regulaminu IUS.AI informuje każdego Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługobiorcy oraz publikując zmieniony Regulamin w Serwisie Internetowym.
  2. Wszelkie ewentualne spory, IUS.AI i Usługobiorcy zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w okresie 30 dni od rozpoczęcia rokowań, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby IUS.AI. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z usług świadczonych drogą elektroniczną, przysługuje Usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
  3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu są lub staną się nieważne lub nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych jego postanowień.
  4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w „Polityce prywatności i cookies” IUS.AI.