IUS.AI - platforma do analizy prawnej

Polityka prywatności i cookies IUS.AI

 1. IUS.AI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000783598, NIP 525-278-80-88, REGON 383182702 („IUS.AI”) jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
 2. IUS.AI zbiera i przetwarza dane osobowe w celu:
  1. zawarcia i wykonania umów;
  2. kontaktu z klientem w zakresie wsparcia technicznego i reklamacji;
  3. dochodzenia roszczeń;
  4. marketingu;
  5. monitorowania korzystania z produktów IUS.AI;
  6. rozwijania produktów IUS.AI.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych przez IUS.AI stanowią art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO.
 4. Danymi przetwarzanymi przez IUS.AI są: imię i nazwisko, adres fizyczny, adres elektroniczny, oznaczenia nadane użytkownikom przez IUS.AI, oznaczenia identyfikujące urządzenie użytkownika w sieci oraz informacje o korzystaniu z produktów IUS.AI przez użytkowników (w tym historia wyszukiwania oraz informacje zwrotne udzielane w odniesieniu do wyświetlanych wyników wyszukiwania).
 5. IUS.AI może w zakresie prawnie dopuszczonym przekazywać dane innym podmiotom, takim jak banki, instytucje przetwarzające płatności online, doradcy prawni i księgowi, podmioty świadczące na rzecz IUS.AI usługi z zakresu IT, organy administracji.
 6. IUS.AI przetwarza dane do czasu wycofania zgody lub ustania uzasadnionego interesu administratora, jednak nie dłużej niż 10 lat.
 7. IUS.AI wykorzystuje pliki „cookies” poprzez ich zamieszczenie na urządzeniu użytkownika, w celu utrzymywania sesji użytkownika, autoryzacji bez konieczności każdorazowego logowania, monitorowania ruchu i zbierania statystyk. Dalsze informacje i ustawienia plików cookies można znaleźć w przeglądarce. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalności produktów IUS.AI. Pliki cookies umieszczone na urządzeniu użytkownika mogą być wykorzystywane przez reklamodawców i partnerów IUS.AI.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wglądu i korekty danych przetwarzanych przez IUS.AI, jak również do cofnięcia zgody na przetwarzanie, do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu wobec przetwarzania, do żądania usunięcia danych i do przenoszenia danych. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje również skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Kontakt z administratorem oraz przesłanie pytań lub wniosków w zakresie danych jest możliwe pod adresem e-mail: privacy@ius.ai.
​ ​